LỚP TIẾNG HÀN  có những gì?


 

SƠ CẤP 1 + 2

NGỮ PHÁP

$5 Tên món ăn

$5 Tên món ăn

$5 Tên món ăn

$8 Tên món ăn

$8 Tên món ăn

TIỀN TRUNG CẤP

NGỮ PHÁP

$10 Tên món ăn

$10 Tên món ăn

$10 Tên món ăn

$15 Tên món ăn

$15 Tên món ăn

TRUNG CẤP

NGỮ PHÁP

$5 Tên món ăn

$5 Tên món ăn

$5 Tên món ăn

$8 Tên món ăn

$8 Tên món ăn

 

 Bạn quan tâm đến các lớp học của chúng tôi? Hãy liên hệ [zalo:0898688930] để biết thêm thông tin.